logo
BEN IMMERS ADVIES adviesbureau voor verkeer, mobiliteit en infrastructuur
 
© Niek Immers - 2010
Selectie van projecten

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten die ik heb uitgevoerd, gerangschikt naar publicatiejaar.
Als u meer informatie wilt hebben over een bepaald project, neem dan gerust contact met me op.

Ga naar: 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2010

 • Organisatie Studiereis Dynamisch Verkeersmanagement naar de Verenigde Staten (in opdracht van TrafficQuest)
  Download

 • Opstellen van een State of the Art Verkeersmanagement (TrafficQuest)
  Download

 • P+R Plus: ANWB-visie op een nieuw type P+R [ANWB] i.s.m. Bart Egeter Advies en TNO
  Download

 • Wegennetwerkvisie Stadsregio Amsterdam: begeleiding ARKO-systematiek [Stadsregio Amsterdam] i.s.m. Bart Egeter Advies en TNO
  Download

 • Visie Keten Mobiliteit i.s.m. Bart Egeter Advies en TNO
  Downloadpdf


Selectie van projecten TNO-KU Leuven

2009

 • Ontwikkeling 3 Dimensionaal Incident Analyse Systeem (3DIAS, in samenwerking met Geodelta, V-sense en Eurotronics)

 • Ontwikkelingvan een Incident Management Information and Communication System (IMICS)
  Download

 • Diverse second opinions op het vlak van verkeersmanagement (als lid van het ExpertiseCentrum Verkeersmanagement)

 • Expert opinion praktijkproef Amsterdam

 • Organisatie Incident management studiereis naar Engeland en Zweden
  Download

 • Uitwerking robuust wegennet regio Utrecht [ANWB] i.s.m. TNO
  Download

 • Tien verbeteropties voor een performant en duurzaam transportnetwerk voor België (KU Leuven)
  Download

 • MIRT-verkenning Rotterdam VooRUIT: ondersteuning Masterplan en begeleiden OV-expertgroep [MIRT-verkenning Rotterdam VooRUIT/V&W]

 • MIRT-verkenning Haaglanden: begeleiding ARKO-systematiek
  [MIRT-verkenning Haaglanden/V&W]

2008

 • Expert opinion voor verkeersafwikkeling Lammenschansplein

 • Procesanalyse Incident Management
  Download

 • Ontwikkeling van SMART doelstellingen voor de toepassing van Incident Management maatregelen op het Nederlandse wegennet
  Download

 • Organisatie Verkeersmanagement/ITS Studiereis Japan (the Fellowship)
  Download

 • MIRT verkenningen Leiden, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam

 • Hart voor Twaalf: corridorbenadering A12 (Den Haag – Duitse grens) als showcase voor de (inter)regionale samenwerking op Harten 3 niveau

 • Transities naar Duurzaam Verkeersmanagement TRADUVEM; onderzoek naar het functioneren van het verkeersmanagement systeem en de mogelijkheden om via een systeemsprong Duurzaam Verkeersmanagement te realiseren.
  Download Hoofdrapport
  Download White Paper

 • Ontwikkeling Proof of Concept 3 Dimensionaal Incident Analyse Systeem (3DIAS) i.s.m. Geodelta

 • MIRT-verkenning Rotterdam VooRUIT: begeleiding ARKO-systematiek
  [MIRT-verkenning Rotterdam VooRUIT/V&W] i.s.m. Bart Egeter Advies

 • Visie robuust wegennet [ANWB] i.s.m. Bart Egeter Advies
  Download

 • Integrale aanpak projecten Holland-Rijnland [V&W] i.s.m. TNO


2007

 • Onderzoek naar mogelijkheden voor de afwikkeling van tegenverkeer in tunnels

 • Visie Verkeer Maasvlakte 2020-2033
  Download

 • Opstellen van SMART doelstellingen voor de toepassing op de middellange termijn van IM op het Nederlandse wegennet

 • Ondersteuning van het projectbureau Incident Management o.a. in het Landelijk Platform Incident Management

 • Ontwikkeling van een programma van maatregelen gericht op de verbetering van snelheid en kwaliteit van het IM hulpverleningsproces; prioritering van de maatregelen op basis van een kosten-batenanalyse
  Download
  Download bijlagen

 • Ontwikkeling van een architectuur voor robuuste wegennetten (ARROW); toepassing van architectuur op netwerk Zuidvleugel (opdracht ANWB)

 • Netwerkanalyse Zuid Holland

 • Ontwikkeling van een Architectuur voor Verkeersknooppunten (ARKO) (in opdracht van het Ministerie van V&W-DGP)
  Download


2006 en eerder (niet volledig)

 • Effecten van de landelijke invoering van incidentmanagementmaatregelen op de
  voertuigverliestijd in het netwerk

  Downloadpdf


 • SUPREME: inwinnen, analyseren en publiceren van ‘best practices’ op het vlak van toepassing van verkeersveiligheidsmaatregelen in EC lidstaten
  Downloadpdf

 • Ontwikkeling van een microsimulatiemodel met behulp waarvan de verkeersveiligheid van kruispunten ex-ante kan worden vastgesteld (met gebruikmaking van surrogatesafetymeasures)
  Downloadpdf
  Downloadpdf

 • Ontwikkeling visie op netwerkstructuur Nederland; Bypasses voor bereikbaarheid
  Downloadpdf
  Downloadpdf

 • Quick scan vrachtauto-ongevallen: een internationale verkenning

 • Onderzoek verkeersontsluiting Parkveld, Leuven

 • R2R3/ROBOT: Onderzoek naar betrouwbaarheid van reistijden, robuustheid en veerkracht van verkeersnetwerken

 • Missing link: zoektocht naar  “missing links” in een verkeersnetwerk

 • BOMVIT: decision support model voor het wegontwerp  in tunnels

 • ARNO: Ontwikkeling van een architectuur voor regionaal netwerkontwerp

 • The CONPASS project (EC, 5th framework): analysis of cross border regional public transport; development of toolbox consisting of monitoring, analysis and design methodologies. Responsible for scientific design and dissemination activities.
  Website CONPASSpdf

 • Ontwikkeling van verkeersindicatoren voor het gebruik van het hoofdwegennet in België

 • Ontwikkeling van een prototype van een test op mobiliteitsprofielen voor bedrijven incl. raamwerk voor wettelijke naleving.

 • Route 26: ontwikkeling van een interactieve procesaanpak en een instrumentenkist, gericht op het realiseren van vernieuwende oplossingen voor lastige knelpunten op het hoofdwegennet, met uitstraling naar het onderliggende wegennet en/of de omgeving.

 • Autopoiese (zelforganiserende systemen) en beleidsvernieuwing in de transportsector: onderzoek naar mogelijkheden om middels complexiteit de beleidsontwikkeling in relatie tot verkeersmanagement beter te begrijpen

 • Real-time verkeerssimulatie met gebruikmaking van micro-simulatiemodellen (Paramics, Aimsun II): Toepassing op de ring en het stedelijk gebied van Antwerpen ; toepassing op complexe verkeerssituaties

 • IRVS - Ontwerptheorie multimodale regionale vervoernetwerken [NOVEM]

 • The PRIME project (EC, 5th framework): Prediction of incidents and application of incident management measures

 • Modellering van Time-of-day effecten. Op deze wijze kunnen de effecten van de invoering van prijsmaatregelen worden vastgesteld

 • Beter Benutten. Uitvoering van verschillende projecten gericht op een betere benutting van de beschikbare capaciteit van het wegennet

 • Participation in the consortium commissioned to design the Regional Policy Plan for Sustainable Mobility in Flanders (BeleidsplanDuurzameMobiliteitVlaanderen)

 • Wegen naar de Toekomst: uitvoering van verschillende projecten zoals e.g. Flexibele Infrastructuur, Virtuele Mobiliteit, De Slimme Weg.

 • Schiphol airport: Ontwikkeling van een strategie voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven; onderzoek naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van de luchthaven te verbeteren

 • Nieuwe netwerkconcepten: ontwikkeling van een ontwerpmethodologie voor netwerken en toepassing daarvan op diverse netwerken (Regio Randstad, Nederland, Hongarije, Florida, Antwerpen, België, Vlaanderen)

 • Grensoverschrijdend regionaal openbaar vervoer: inventarisatie en analyse van problematiek ontwikkeling van een toolbox; verantwoordelijk voor wetenschappelijke onderbouwing CONPASS project (EC).

 • Verkeersindices Belgische Hoofdwegennet: ontwikkeling van een methodiek voor inwinning, verwerking, analyse en presentatie van gegevens betreffende het gebruik van het Belgische hoofdwegennet.

 • Mobiliteitstoets: ontwikkeling van een prototype van een mobiliteitsprofieltest voor bedrijven; onderzoek naar wettelijk kader voor introductie van vervoermanagement bij bedrijven

 • Route 26: Ontwikkeling van een spelaanpak met behulp waarvan alle relevante partijen die betrokken zijn bij een problematisch beleidsvoorbereidingstraject ondersteund worden bij het genereren van innovatieve, integrale oplossingen voor de verkeersproblematiek.

 • Autopoiese (zelforganisatie) en beleidsvernieuwing in het verkeers- en vervoersysteem. Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden zowel in het beleidsproces als het verkeersmanagementproces.

 • Realtime simulatie verkeersafwikkeling: onderzoek naar mogelijkheden voor realtime simulering van verkeersafwikkeling op autosnelwegen en stedelijke wegennetten. Berekening effecten DVM-maatregelen met behulp van microsimulatiemodel. Toepassing op Ring van Antwerpen, stedelijk wegennet kernstad van Antwerpen, kruispunt Parkpoort in Leuven

 • Modellering Time-of-day effecten: onderzoek naar mogelijkheden om effecten van rekeningrijden te modelleren met behulp van schaduwnetwerken

 • Beter Benutten: diverse opdrachten gericht op een uitwerking van het thema Beter Benutten van de verkeersinfrastructuur.

 • Beleidsplan Duurzame Mobiliteit Vlaanderen; lid kernconsortium dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan op het vlak van mobiliteit voor de Vlaamse Overheid.

 • Wegen naar de Toekomst: diverse activiteiten binnen de thema’s Flexibele Infrastructuur, Virtuele Mobiliteit en Het  Slimme Wegdek.

 • Schiphol: visie op ontwikkeling van de luchthaven Schiphol; onderzoek landzijdige ontsluiting toekomstige nationale luchthaven.

 • Regio Randstad/VIANED/NOVEM: ontwikkeling van nieuwe concepten voor organisatie en inrichting van de infrastructuur e.e.a. in samenhang met de ontwikkeling van een ruimtelijk programma.

 • Werkzaamheden in het kader van de nieuw op te stellen Perspectievennota Verkeer en Vervoer  en  het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan (NVVP);  betrokken bij de ontwikkeling van een spelsimulatie die gebruikt kan worden om gewenste veranderingen in rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van diverse stakeholders te onderbouwen

 • Incident management; op welke wijze kan de afwikkeling van incidenten worden verbeterd (veiligheid, snelheid, kwaliteit hulpverlening en doorstroming  ter plaatse van het incident) en op welke wijze kunnen incidenten worden voorkomen (incident preventie); participatie in Europese (IN-RESPONSE, CENTRICO, PRIME) en nationale programma’s (Projectbureau Incident Management).

 • Toekomst van de nationale luchtvaart infrastructuur (TNLI): onderzoek naar noodzaak tot en  mogelijkheden voor uitbreiding van de nationale luchtvaart infrastructuur (onderzoek noodzaak tot aanleg tweede nationale luchthaven; locatieonderzoek); advies aan minister –president.

 • Trans European Networks (TEN): ontwikkeling van een ontwerpmethodiek die gebruikt kan worden voor de onderbouwing van in TEN op te nemen infrastructuur (missing links; multimodaal) en ter vaststelling van de kwaliteitseisen die aan dergelijke verbindingen moeten worden gesteld.

 • Ontwikkeling en toepassing van ontwerpmethodieken voor openbaar vervoernetwerken op nationale, interregionale en regionale schaal (in opdracht van MOVER, IPO en diverse provincies).

 • Automatische Voertuiggeleiding (AVG): welke mogelijkheden zijn er om de rijtaak van bestuurders te faciliteren/automatiseren. Moderator van ‘ARENA Discussions’ als onderdeel van  een internationaal congres incl. demo over AVG in 1998 in Rijnwoude Nederland.

 • Hoge Snelheids Treinverbindingen: diverse onderzoeken gericht op noodzaak tot aanleg en tracering van deze verbindingen.

 • Paylanes: onderzoek naar mogelijkheden tot toepassing van ‘betaalstroken’ resp. andere vormen van rekening rijden op het wegennet.

 • Verkeersongevallengegevens: advies aan Ministerie van V&W betreffende aard en omvang van in te winnen verkeersongevallengegevens.

 • Second opinion voor nationale en internationale infrastructuur gerelateerde projecten

 • Provincie Gelderland: inhoudelijk deskundige en medeopsteller Provinciaal Verkeers- en vervoerplan Gelderland

 • De infraverkenner: ontwikkeling van een prototype van een verkenner voor gewenste investeringen in spoorweginfrastructuur

 • Ontwikkeling van een visie voor het OV in Overijssel

 • Ontwerp netwerk nationale OV-dienstverlening [V&W] i.s.m. TU Delft

Links
.................................................

TRAIL
link

KU Leuvenlink

banner